Podmínky ochrany osobních údajů

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Společnost AHORN CZ, s.r.o. se sídlem Vlkoš 343, 696 41 Vlkoš, Česká republika, IČO: 25588338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36212 (dále jen „my“ nebo „společnost“), coby správce osobních údajů, zpracovává v souvislosti s Vaší účastí v soutěži www.ahornsoutez.cz (dále jen „soutěž“) některé osobní údaje. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa, tel. číslo, a v případě výherců soutěže také jejich jména, poštovní adresy, fotografické nebo jiné záznamy, doklady o nákupech produktů AHORN, datum narození nebo rodné číslo (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje zpracováváme za účelem Vašeho zařazení do soutěže, samotné realizace soutěže, informování o výhercích a k distribuci a předání výher. V souladu s podmínkami soutěže AHORN v případě, že se stanete výhercem hlavní výhry, uveřejňujeme za účelem propagace soutěže na naší webové stránce www.ahornsoutez.cz, Vaše jméno, místo bydliště a fotografické nebo jiné záznamy; zároveň dochází také ke zpracování Vašich osobních údajů nutných k uzavření darovací smlouvy ohledně hlavní výhry a následného odvodu darovací daně (např. identifikační údaje a RČ).

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (např. společnosti zajišťující technickou organizaci soutěže, distribuci výher apod.). Seznam těchto smluvních partnerů, jimž jsou Vaše osobní údaje předávány, naleznete na adrese www.ahornsoutez.cz/gdpr. Takto předané osobní údaje nejsou sdíleny s dalšími třetími stranami.

Výše uvedené zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, který jste vyjádřil/a tím, že jste se přihlásil/a do soutěže, resp. tím, že souhlasíte s převzetím výhry.

Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí není Vaše účast v soutěži možná, resp. není možné převzít výhru. Případné odvolání Vašeho souhlasu s uvedeným zpracováním osobních údajů by tedy znamenalo zrušení Vaší účasti v soutěži.

Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí není Vaše účast v soutěži možná, resp. není možné převzít výhru. Případné odvolání Vašeho souhlasu s uvedeným zpracováním osobních údajů by tedy znamenalo zrušení Vaší účasti v soutěži.

Jména, případně fotografie nebo jiné záznamy výherců, zpracováváme, resp. uveřejňujeme na naší webové stránce www.ahornsoutez.cz na dobu maximálně 1 rok.

Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu

Při registraci/přihlášení do soutěže je Vám je dále nabídnuta možnost udělit nám souhlas s tím, abychom v přiměřené míře zpracovávali Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa, pro marketingové účely. Právním základem pro toto zpracování je tedy Vámi udělený dobrovolný Souhlas, který nám udělujete zaškrtnutím příslušného políčka v rámci formuláře registrace do soutěže. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit, resp. jej zrušit. Další informace o podmínkách souhlasu, včetně možností jeho odvolání, a o rozsahu zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely naleznete v dokumentu Souhlas.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“). Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

V souladu s GDPR máte ve vztahu k nám, jakožto ke správci osobních údajů, následující práva:

  • a) žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn., můžete od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím vyjmenovaným v článku 15 GDPR;
  • b) žádat opravu nepřesných osobních údajů podle článku 16 GDPR;
  • c) žádat výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody uvedené v článku 17 GDPR;
  • d) žádat omezení zpracování v případech upravených v článku 18 GDPR;
  • e) získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to za podmínek uvedených v článku 20 GDPR;
  • e) získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to za podmínek uvedených v článku 20 GDPR;

Dále máte právo obrátit se se stížností na orgán dozoru – Úřad na ochranu osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky emailem zaslaným na adresu soutez@ahorn.cz. Po obdržení Vaší žádosti nebo námitky, Vám poskytneme informaci o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud žádosti o přijetí opatření nevyhovíme, informujeme Vás o důvodech nepřijetí opatření, a to bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od přijetí žádosti Pokud máme pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle tohoto odstavce, můžeme chtít po žadateli dodatečné informace k potvrzení jeho totožnosti. V případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme odmítnout žádosti vyhovět, anebo uložit přiměřený poplatek za její vyřízení.