Podmínky účasti v soutěži

1. Organizátor

Soutěž organizuje společnost AHORN CZ, s.r.o., se sídlem Vlkoš 343, 696 41 Vlkoš, Česká republika, IČ: 25588338 zapsaná v OR – Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 36212 („AHORN“). Veškeré otázky, komentáře a stížnosti související se soutěží prosím směřujte na adresu soutez@ahorn.cz.

2. Podmínky účasti

2.1 Do soutěže se lze přihlásit jednorázovou registrací. Pokud se chcete přihlásit, vyplňte registrační formulář a odešlete jej nejpozději do 30. 9. 2020. Účast v soutěži je zdarma.

2.2 Soutěže se mohou účastnit všechny osoby ve věku 18 let a starší. Za účelem registrace musí účastníci uvést své skutečné jméno a příjmení a svou emailovou adresu. Účast pod smyšleným jménem nebo jménem jiné osoby není povolena. Není dovoleno se do soutěže přihlásit pod různými jmény. Do soutěže je možno se přihlásit více než jednou. Ke každému dalšímu přihlášení je však nutno doložit nové potvrzení (účtenku) o pobytu.

2.3 Přihlásit se do soutěže nejsou oprávněny osoby, které se podílely na navržení a vytvoření soutěže.

3. Trvání soutěže a ceny

3.1 Do soutěže se lze přihlásit od 1. 6. 2020 v 00:00:01 do 30. 9. 2020 v 23:59:59.

3.2 Losování se uskuteční na adrese AHORN CZ, s.r.o., Vlkoš 343, 696 41 Vlkoš, Česká republika. Losování proběhne za účasti 3členné komise, která pomocí náhodného výběru zajištěného softwarovou aplikací vylosuje 4 výherce, dle stanovených termínů. Do jednotlivých slosování budou vždy zahrnuti všichni účastníci, kteří splnili podmínky soutěže (pokud již nevyhráli). Po každém losování bude členy komise vypracován protokol obsahující datum, místo a čas kdy se uskutečnilo losování, jména členů komise a jejich funkce, a jména výherců vč. ostatních dat souvisejících s losováním.

Losování výherců proběhne ve čtyřech etapách, a to:

  • - 30. 6. 2020 ve 14:00 (Postel Vento + 2x rošt)
  • - 31. 7. 2020 ve 14:00 (2x matrace Dara II a 2x polštář z paměťové pěny)
  • - 31. 8. 2020 ve 14:00 (2x motorový rošt Primaflex)
  • - 31. 8. 2020 ve 14:00 (Víkendový pobyt pro dva)
  • - 30. 9. 2020 ve 14:00 (Víkendový pobyt pro dva)

3.3 Ze všech účastníků soutěže budou vylosováni 4 výherci, kteří obdrží následující výhry:

  • - Postel Vento + 2x rošt v hodnotě 12 778 Kč
  • - 2x matrace Dara II a 2x polštář z paměťové pěny v hodnotě 11 080 Kč
  • - 2x motorový rošt Primaflex v hodnotě 12 140 Kč
  • - Víkendový pobyt pro dva v hodnotě 10 000 Kč
  • - Víkendový pobyt pro dva v hodnotě 10 000 Kč

Výměna nebo směna ceny za hotovost není povolena.

3.4 AHORN si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení a bez nutnosti uvedení důvodů soutěž předčasně ukončit anebo prodloužit. To platí zejména v případě, kdy nemůže být z technických nebo právních důvodů garantováno, že soutěž proběhne řádně. V takovém případě účastníkům soutěže nevznikají vůči společnosti AHORN žádné nároky.

4. Vyrozumění vítězů

4.1 Vítězové budou vyrozuměni e-mailem ihned po losování.

4.2 Pokud vítěz nekontaktuje společnost AHORN, případně příslušného spolupracujícího partnera do 2 týdnů od vyrozumění, nárok na cenu bez náhrady zanikne. Pokud se nepodaří z důvodů na straně vítěze cenu doručit, nárok na cenu zaniká bez náhrady.

5. Vyloučení z účasti v soutěži

AHORN si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy vyloučit účastníky ze soutěže, odmítnout přidělit ceny a žádat ceny zpět, pokud vznikne důvodné podezření ohledně poskytnutí nepravdivých informací, manipulace, porušení těchto Podmínek účasti v soutěži nebo jiného zakázaného jednání.

6. Omezení odpovědnosti

Účastník bere na vědomí, že AHORN nezaručuje ani nezajišťuje dostupnost webových stránek, prostřednictvím kterých se soutěž koná, ani jejich obsah. AHORN si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto webových stránek (a to i bez předchozího upozornění) nebo k nim částečně nebo zcela omezit přístup. AHORN není odpovědný za insolvenci spolupracujících partnerů ani za z toho plynoucí důsledky na konání soutěže a předání cen. AHORN, jeho orgány, zaměstnanci nebo zástupci neodpovídají za újmu způsobenou chybou, zpožděním, přerušením spojení; poruchami technických zařízení nebo služeb; nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním údajů; viry; nebo za újmu způsobenou z jakéhokoli jiného důvodu během účasti v soutěži, ledaže újma byla způsobena jednáním v hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na újmu na zdraví ani na ohrožení života nebo zdraví.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1 Přihlášením do soutěže a odesláním příslušného registračního formuláře účastník uděluje společnosti AHORN souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci do soutěže, pro účely realizace a propagace soutěže. Podrobné informace o tom, jak společnost AHORN zpracovává osobní údaje účastníků, stanoví Podmínky ochrany osobních údajů, jejichž odsouhlasení je podmínkou účasti v soutěži.

7.2 Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není účast v soutěži možná. Účastníci mohou souhlas se zpracováním jejich osobních údajů kdykoliv odvolat a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován společnosti AHORN, nebo zaslán e- mailem na soutez@ahorn.cz Po obdržení odvolání souhlasu budou shromážděné uložené osobní údaje účastníka okamžitě smazány.

8. Uveřejnění výherců

8.1 Přihlášením do soutěže rovněž účastníci pro případ výhry v soutěži udělují souhlas s uveřejněním poskytnutých fotografií, svého jména, příjmení a místa bydliště na webových stránkách společnosti AHORN, v reklamních médiích a sociálních sítích užívaných společností AHORN. Účastníci mohou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován AHORN, nebo zaslán e-mailem na adresu soutez@ahorn.cz. V takovém případě se uplatní článek 4.1 těchto Podmínek účasti v soutěži.

8.2 Společnost AHORN zpracovává, resp. uveřejňuje údaje o výhercích v soutěži na svých webových stránkách a na svém facebookovém profilu po dobu maximálně 1 roku.

9. Ostatní

9.1 Nároky na výhru nelze uplatnit u soudu.

9.2 Tyto Podmínky účasti v soutěži a právní vztah mezi účastníky a společností AHORN se řídí výlučně právním řádem České republiky.

9.3 Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek účasti v soutěži je nebo se stane částečně nebo zcela neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek účasti v soutěži. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá vyjádřenému ekonomickému cíli a záměru neplatného ustanovení. To platí i pro případ, že tyto Podmínky účasti v soutěži obsahují neúmyslné opominutí.

9.4 Místem plnění je Česká republika a příslušnými soudy jsou soudy v České republice, a to v rozsahu, ve kterém je volba příslušného soudu dohodou přípustná. Pokud účastník nemá obecně příslušný soud v zahraničí anebo se po přihlášení do soutěže odstěhuje do zahraničí, příslušné jsou soudy v místě obchodního vedení společnosti AHORN.

Do slosování postupují jen ti účastníci, kteří splní všechny tři podmínky soutěže.

Každý účastník, který splnil podmínky, bude (pokud již nevyhrál) ve slosování až do závěru soutěže. Přihlásíte-li se hned na začátku soutěže, máte rovnou čtyři šance vyhrát.

Výherce budeme losovat na konci měsíce června, července i srpna. Jejich jména zveřejníme na AHORN FB.

Soutěže se můžete zúčastnit do 30. 9. 2020.